ข่าวสารอสังหาริมทรัพย์ by The Realtor Estate

 

บ้าน/คอนโดไม่เรียบร้อย โครงการบีบให้โอน ต้องทำอย่างไร

       

    เมื่อเราซื้อบ้านหรือคอนโด ต้องไปตรวจรับก่อนโอน และเจอจุดบกพร่องต่างๆ แต่โครงการไม่แก้ไข แก้ไขไม่ครบทุกจุด

 บังคับให้โอนตามกำหนดเวลา หรือโอนก่อนแล้วค่อยมาแก้ไข เรามักจะได้ยินคำเตือนจากการซื้อบ้านอยู่เสมอว่า

 บ้านหรือคอนโด หากไม่เรียบร้อย อย่าไปรับโอน เพราะ บ้านหรือคอนโดที่ยังไม่เรียบร้อย หากโอนก่อนก็จะเสียเปรียบ

 (โครงการมาแก้ไขช้า หรือไม่ยอมมาแก้ไข) แต่ถ้าไม่โอนก็จะผิดสัญญา เราจะทำอย่างไร วันนี้ Check-dd.com

 มีคำตอบมาสำหรับเรื่องนี้มาบอกครับ

 

 1.บันทึกรายการจุด Defect ที่ไม่เรียบร้อย พร้อมบันทึกหลักฐาน(รูปถ่าย)

 2.ทำบันทึกการตรวจรับ ให้เจ้าหน้าที่โครงการ ลงชื่อ

 3.กำหนดวันที่ต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จ นับจากวันที่ตรวจ(ระยะเวลาตามสมควร)

 4.เมื่อถึงวันนัดโอน ให้นำบันทึกและรูปถ่ายแสดงต่อเจ้าพนักงานที่ดินให้ทราบว่า ผู้ขายสร้างบ้านหรือคอนโดไม่เรียบร้อย

 5.เมื่อถึงกำหนดวันแล้ว ถ้าโครงการยังไม่ได้แก้ไข หรือแก้ไขไม่ครบทั้งหมด ให้บอกเลิกสัญญาได้เลย

 6.เมื่อบอกเลิกสัญญาแล้ว ให้เรียกร้องขอรับเงินที่ชำระแล้วคืนทั้งหมด พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมาย

 

   ให้ผู้ซื้อเชื่อเสมอว่า โครงการไม่สามารถบีบให้เราโอนกรรมสิทธิ์ได้ หากบ้านหรือคอนโด ก่อสร้างหรือแก้ไขจุด Defect 

 ไม่เรียบร้อยทั้งหมด แม้ว่าจะเลยกำหนดวันโอนกรรมสิทธิ์ตามสัญญาก็ตาม เพราะ สัญญาเองก็ระบุ ให้โครงการก่อสร้าง

 บ้านหรือคอนโดให้เรียบร้อย เมื่อการก่อสร้าง เก็บงาน หรือแก้ไขจุดต่างๆไม่เรียบร้อย ก็เหมือนกับการส่งมอบบ้าน หรือคอนโด

 ที่ไม่สมบูรณ์ ไม่ครบถ้วนตามสัญญาเช่นกัน ลูกค้ามีสิทธิ์จะไม่รับห้องชุดในวันที่กำหนดได้ สามารถขอเลื่อนวันโอนออก

 ไปได้รวมถึงการบอกเลิกสัญญา(ยกเลิกการซื้อขาย)ได้ และขอรับเงินคืนได้พร้อมดอกเบี้ยตามที่กฎหมายกำหนด

 

Visitors: 43,036